مرور برچسب

قوه غليظ

قوه غلیظ با گردو و بستنی

نكته: استپ، وسیله ای است که بستنی را با آن برای سرو قالب می زنند. که با هرباربرداشتن مقداری بستنی وفشاردادن دسته آن بستنی بصورت یک توپک داخل ظرف سرو قرار می گیرد و برای استفاده مجدد وبرداشتنن توپکی از بستنی باید استپ را داخل ظرف…