خاطره بندیکت کامبربچ در فیلم Doctor Strange

خاطره بندیکت کامبربچ ، مورد اولین بار که لباس Doctor Strange را پوشیده بود و در مورد قهوه صحبت می کرد.

حتما بخوانید:   Prévu Pas Prévu - MILK COFFEE SUGAR
ممکن است شما دوست داشته باشید