الن درباره استارباکس صحبت میکند…

الن با مخاطبانش راجب جزئیات رفتار مناسب در استارباکس صحبت میکند.
حتما بخوانید:   John Waller : AWAKENING
ممکن است شما دوست داشته باشید